Osobný bankrot

Úvod Osobný bankrot

 

 

 

Uvažujete nad osobným bankrotom, ale neviete, či spĺňate podmienky?

 

  • Musíte byť platobne neschopný – aspoň jeden dlh s omeškanou splátkou viac ako 180 dní

  • Musí byť voči Vám vedené aspoň jedno exekučné konanie

  • Výška Vašich dlhov musí byť vyššia ako hodnota Vášho majetku

  • V prípade konkurzu musíte v období 3 rokoch po povolení oddlženia vrátiť Centru právnej pomoci pôžičku vo výške 500,- Eur, ktorú Vám Centrum právnej pomoci poskytne na úhradu odmeny konkurzného správcu

  • V prípade splátkového kalendára musíte zaplatiť 670,- Eur ako odmenu správcovi a určenému advokátovi

  • Do 6 rokov od povolenia oddlženia (od súdneho rozhodnutia) ste povinný v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry dobrovoľne ponúknuť aspoň polovicu týchto peňazí veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu

  • Musíte mať na Slovensku tzv. centrum hlavných záujmov, teda musíte tu mať pobyt, rodinu, vzťahy, majetok, ekonomické a sociálne väzby, ktoré sa dajú preukázať
Schôdzka zdarma