Kontakt

Úvod Kontakt
Kontaktný formulár 1
Meno
Priezvisko
Mesto

znakov do konca.
.
Informácie a prístup k osobným údajom Zaškrtnutím políčka „Odoslaním tohto formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov“ udeľujete, v súlade s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov obchodnej spoločnosti: KAOL Pro, s.r.o., so sídlom Južná trieda 4B, 040 01 Košice, IČO: 48 193 933, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, v zast. Mária Baloghová – konateľ, Účel spracúvania osobných údajov: Dohodnutie stretnutia v kancelárii oddlžovacieho špecialistu za účelom uzavretia zmluvy o správe záväzkov alebo spracovania všetkých podkladov nevyhnutných na konanie o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení (tzv. „osobný bankrot“). Zoznam osobných údajov (rozsah): Meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, mesto alebo obec trvalého pobytu spolu s uvedením poštového smerovacieho čísla, s údajom o tom, odkiaľ ste sa o nás dozvedeli, IP adresa. Doba poskytnutia súhlasu: Do času uzatvorenie zmluvy o správe záväzkov, alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte. Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že ide o jej vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, na základe ktorého dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe na adresu KAOL Pro, s.r.o., Južná trieda 4B, 040 01 Košice, alebo elektronicky na emailovú adresu kaol.pro@gmail.com Akékoľvek informácie ohľadom ochrany osobných údajov Vám poskytne zodpovedná osoba telefonicky na tel: +421 950 712 790 počas pracovných dní od 08:00 do 16:00 hod. Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.
antiSpam [nový kód]

Kontakt

 

Oddlžovacia poradňa Košice

Jantárová 30, 5. posch., číslo dverí 501

040 01  Košice

 

tel.: 0950 712 790

e-mail:  marrybaloghova@gmail.com